Leverings- en betalingsvoorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en

overeenkomsten van ‘Trouwringservice.nl/ Remi’s Goudmijn’ handelend onder de handelsnaam

‘Trouwringservice.nl', gevestigd aan Praam 6 2924 TK Krimpen aan den IJssel.

Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Trouwringservice.nl

/Remi’s Goudmijn, hierna te noemen Trouwringservice.nl en haar consumenten

(hierna te noemen de wederpartij(en). Zij maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten

inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door Trouwringservice.nl.


Artikel 1 – Algemeen

1.1. Trouwringservice.nl heeft het recht tussentijds deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. De alsdan gewijzigde Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra Trouwringservice.nl aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

1.2. Afwijkingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Bij strijd tussen de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Trouwringservice.nl en de inkoopvoorwaarden van de wederpartij zullen de Algemene leverings- betalingsvoorwaarden van Trouwringservice.nl prevaleren, tenzij Trouwringservice.nl de inkoopvoorwaarden van de wederpartij geheel danwel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De wederpartij ziet, behoudens het genoemde geheel danwel gedeeltelijk en schriftelijk aanvaarden door Trouwringservice.nl van de inkoopvoorwaarden van de wederpartij, expliciet af van de toepassing van zijn of haar inkoopvoorwaarden.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onverhoopt geheel of ten dele in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, terwijl de betreffende bepaling door een bepaling wordt vervangen die, wettelijk geoorloofd, zoveel mogelijk met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4. Indien Trouwringservice.nl niet steeds de strikte naleving van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat Trouwringservice.nl afstand van haar recht zou doen om in toekomstige gevallen, al dan niet waar het gelijke gevallen betreft, de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

1.5 Remco Schippers eigenaar van Trouwringservice.nl; Adres: Praam 6, 2924 TK Krimpen aan den IJssel;Telefoonnummer: 06-25385585 van 10.00 tot 22.00 uur;E-mailadres: info@trouwringservice.nl.nl; KvK-nummer: 62390228; Btw-identificatienummer: NL001565833B27

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Trouwringservice.nl in prijscouranten, brochures of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook dan wanneer het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.


2.2. Orders van de wederpartij kunnen zonder toestemming van Trouwringservice.nl niet worden herroepen. Zij binden Trouwringservice.nl slechts, indien en voor zover Trouwringservice.nl dit schriftelijk heeft bevestigd of Trouwringservice.nl met de uitvoering daarvan is begonnen.

Trouwringservice.nl heeft het recht orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering van een order door Trouwringservice.nl om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij.

2.3. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Trouwringservice.nl, binden Trouwringservice.nl slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3 – Acties

3.1. Winacties worden uitgeschreven door Trouwringservice.nl gevestigd te Krimpen aan den IJssel. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

3.2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3.3 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

3.4 Een actie is niet geldig in combinatie met een andere actie of acties.

3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie

3.6 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

3.7 Deelnemers met een vast kortingspercentage komen enkel in aanmerking voor de actie wanneer na aftrek van deze korting nog aan de actievoorwaarden voldaan wordt.

3.8 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en dient de deelnemer in Nederland woonachtig te zijn. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

3.9 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

3.10 Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

3.11 Trouwringservice.nl kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

3.12 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

3.13 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

3.14 Medewerkers van Trouwringservice.nl zijn uitgesloten van deelname.

3.15 De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Trouwringservice.nl voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

3.16 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Trouwringservice.nl

3.17 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3.18 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

3.19 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Trouwringservice.nl via 0625385585 of per e-mail via: info@trouwringservice.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen telefonisch of via e-mail een reactie.

Artikel 4 - Prijs

4.1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de orders, uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering door Trouwringservice.nl algemeen gehanteerde prijzen en condities. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend-, transport- , verzekering- of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in prijscouranten, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen.

4.2. Indien conform artikel 3.1. een andere prijs is overeengekomen dan die geldend op het moment van aflevering en na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waar onder mede begrepen valutaschommelingen, verhoging van de arbeid-, materiaal- of transportkosten, alsmede invoering of verhoging van invoerrechten, kostprijsverhogende belastingen of andere heffingen van overheidswege) een verhoging ondergaan, is Trouwringservice.nl gerechtigd de prijs te verhogen, indien en voor zover de verhoging redelijk is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de prijs vast is.

4.3. Indien Trouwringservice.nl van haar in het vorige lid genoemde bevoegdheid gebruik maakt, heeft de wederpartij het recht binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan Trouwringservice.nl te ontbinden.

Artikel 5 - Levering

5.1. De levering geschiedt op de in de verkooporder gespecificeerde plaats en bij gebreke daarvan aan het kantooradres van de wederpartij, waarbij Trouwringservice.nl zelf de wijze van transport en verpakking bepaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. De wederpartij is verplicht gekochte producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien aflevering op het in artikel 4.1. bedoelde adres tijdens kantooruren niet mogelijk is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Trouwringservice.nl het recht de zaken op kosten van de wederpartij op te slaan, danwel de overeenkomst terstond of op enig ander tijdstip nadien door schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden.

5.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, mogen in ontvangst genomen producten slechts geretourneerd worden indien Trouwringservice.nl daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. De kosten van de retourzending zullen alsdan van de wederpartij zijn, tenzij anders overeengekomen.

5.4. De wederpartij is verplicht door Trouwringservice.nl verstrekte voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen en de producten slechts in ongeschonden toestand in voorraad te houden en te verkopen.

5.5. Trouwringservice.nl heeft het recht een opdracht in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

5.6. Alle door Trouwringservice.nl opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend. Door de enkele overschrijding daarvan raakt Trouwringservice.nl niet in verzuim en krijgt de tegenpartij geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6 - Doorlevering

6.1. De wederpartij mag de door Trouwringservice.nl geleverde producten uitsluitend in de originele, ongewijzigde van Trouwringservice.nl afkomstige verpakking doorleveren en deze niet van andere merken of aanduidingen voorzien, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 - Betaling

7.1. Alle betalingen aan Trouwringservice.nl zullen door de wederpartij zonder enige aftrek of verrekening op een door Trouwringservice.nl op de verkoopfactuur voorgeschreven wijze worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen of op de factuur is aangegeven.

7.2. Trouwringservice.nl is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs of vervangende zekerheid ter zake te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te presteren.

7.3. Indien betaling binnen de in artikel 6.1. gestelde of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn achterwege is gebleven, is Trouwringservice.nl gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de dag na het verstrijken van de in artikel 6.1. gestelde betalingstermijn of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening;

7.4. Indien de wederpartij de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 6.1. genoemde termijn betaalt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat daartoe een nadere in gebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Vanaf de datum dat de wederpartij van rechtswege in verzuim is, is hij tevens over het openstaande bedrag een direct opeisbare boete van 1,5% per maand verschuldigd.

7.5. In geval de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door Trouwringservice.nl aan de wederpartij gefactureerde bedragen dan is deze wederpartij aan Trouwringservice.nl (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a) Voor zover de wederpartij niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Trouwringservice.nl aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand

bedrag (na het intreden van het verzuim ) niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de debiteur wordt voldaan.

b) Voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Trouwringservice.nl in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

7.6. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan Trouwringservice.nl verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan Trouwringservice.nl de onmiddellijke betaling daarvan vorderen vermeerderd met de onder artikel 6.3. genoemde rente, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Trouwringservice.nl gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de wederpartij op te schorten totdat al hetgeen ingevolgde de vorige zin opeisbaar is geworden, één en ander onverminderd de wettelijke rente, het recht van Trouwringservice.nl op volledige schadevergoeding en het recht van Trouwringservice.nl op ontbinding uit hoofde van artikel 11 van deze Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden is betaald.

7.7. Eventuele bonussen, kortingen e.d. zijn slechts verschuldigd indien de wederpartij niet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Trouwringservice.nl.

Artikel 8 - Risico en Eigendom

8.1. Het risico voor de geleverde producten gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de wederpartij is overgedragen.

8.2. Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ter zake van geleverde of te leveren producten, blijven die producten eigendom van Trouwringservice.nl, onverminderd overigens de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling.

8.3. De wederpartij mag producten, waarop Trouwringservice.nl het eigendomsrecht heeft voorbehouden niet verpanden, dan wel bij wijze van zekerheidsstelling overdragen. Hij mag deze producten wel binnen de normale bedrijfsuitoefening vervreemden.

8.4. Trouwringservice.nl is gerechtigd om de producten ter zake waarvan de wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan hetzij onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de wederpartij verschuldigde.

8.5. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Trouwringservice.nl totdat alle vorderingen die Trouwringservice.nl op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

8.6. Wanneer de wederpartij uit de door geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Trouwringservice.nl en gaat hij/zij de zaak voor Trouwringservice.nl houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Trouwringservice.nl zijn voldaan.

8.7. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Trouwringservice.nl mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Trouwringservice.nl nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel .... en Trouwringservice.nl aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Trouwringservice.nl een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Trouwringservice.nl dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle

voornoemde gevallen op eerste verzoek van Trouwringservice.nl een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Trouwringservice.nl, geen pand- of beperkte rechten rusten.

8.8. Trouwringservice.nl is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen dan wel het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken dan wel te beperken indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

8.9. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Trouwringservice.nl toekomende rechten onverlet.

Artikel 9 - Klachten, garantie en aansprakelijkheid

9.1. Garantie. Trouwringservice.nl garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Trouwringservice.nl gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.

De wederpartij heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de wederpartij recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend. Trouwringservice.nl staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De wederpartij behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door Trouwringservice.nl afgegeven handelsgarantie

9.2. De wederpartij is verplicht om bij aflevering van de gekochte producten te controleren of (transport) schade is opgetreden en/of het geleverde geen tekorten vertoont. Zo spoedig mogelijk na aflevering is de wederpartij verplicht te controleren of het geleverde ook overigens beantwoordt aan de overeenkomst.

9.3. Klachten met betrekking tot (transport) schade of tekorten in het geleverde dienen ook door de wederpartij op de vrachtbrief te worden aangetekend en terstond aan Trouwringservice.nl gespecificeerd te worden opgegeven. Bij gebreke daarvan verliest de wederpartij jegens Trouwringservice.nl al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Trouwringservice.nl.

9.4. Klachten met betrekking tot andere dan in artikel 8.2. bedoelde tekortkomingen dienen de wederpartij terstond, nadat hij deze heeft ontdekt of mede gelet op zijn in artikel 8.1. bedoelde controle plicht, redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Trouwringservice.nl schriftelijk en voldoende nauwkeurig omschreven op te geven, met dien verstande dat dergelijke klachten in geen geval op een later tijdstip dan twee weken na aflevering kunnen worden ingediend. Na deze termijn aan Trouwringservice.nl kenbaar gemaakte klachten, hoeven niet door Trouwringservice.nl te worden behandeld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Trouwringservice.nl, wordt de wederpartij dan geacht de producten in goede staat te hebben ontvangen en verliest hij jegens Trouwringservice.nl al zijn rechten.

9.5. De betalingsverplichtingen voor de wederpartij wordt niet opgeschort door klachten over de producten.

9.6. Indien een tijdig kenbaar gemaakte klacht gegrond wordt bevonden, heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en is Trouwringservice.nl slechts verplicht de eventueel ontbrekende producten zo spoedig mogelijk alsnog af te leveren respectievelijk de geleverde ondeugdelijke producten te vervangen. Trouwringservice.nl is evenwel wel bevoegd in plaats van vervanging te kiezen voor teruggave van de koopprijs tegen retournering aan Trouwringservice.nl van het geleverde. Slechts indien Trouwringservice.nl in gebreke blijft met vervanging of teruggave van de koopprijs, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De te vervangen producten waarover de klacht gegrond wordt bevonden, worden eigendom van Trouwringservice.nl.

9.7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door koper van onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud;

- het niet goed opmeten van de ringmaat is de verantwoordelijkheid van de klant zelf.

9.8. Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de door de verkoper geleverde zaken hebben veranderd dan wel gerepareerd.

9.9. Gravures die op een later tijdstip worden aangepast  of verwijderd en opnieuw geplaatst Kan het oppervlak van het geleverde veranderen. Echter zal Trouwringservice.nl er altijd naar streven een zo goed mogelijk passende afwerking te leveren. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1. Trouwringservice.nl is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Trouwringservice.nl is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de wederpartij zijn opgedragen.

Het bedrag waarvoor Trouwringservice.nl aansprakelijk is te houden door de wederpartij voor producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd tot de verkoopprijs van het product bij deze zelfde wederpartij.

Trouwringen worden geleverd in de door de klant ondertekende maat. Het niet goed opmeten van de ringmaat is de verantwoordelijkheid van de klant zelf. Een wijziging van de ringmaat zullen extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten kunt u hier vinden:

Zonder steen                     Met steen (1 Steen)

1 kleurige ring                                   60,- EUR                              80,- EUR
Meerkleurige ring                            80,- EUR                              100,- EUR
Platina/tantal ring 1 kleur            100,- EUR                            120,- EUR
Platina meerkleurig                        120,- EUR                           140,- EUR
Titanium en edelstaal                    60,- EUR                              80,- EUR
Zilver                                                    42,- EUR                              52,- EUR
Mokume Gane                                 120,- EUR                           140,- EUR
Eldino                                                   120,- EUR                           140,- EUR
Dancing Diamonds                          120,- EUR                           140,- EUR
Rollenringe                                        120,- EUR                           140,- EUR


Memoire-Ringe/ Solitaire            80,- EUR

Per extra steen €10,-


Trouwringservice.nl hoeft geen schade aan de wederpartij te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Trouwringservice.nl die zien op schade aan een product van de wederpartij worden door Trouwringservice.nl aan deze wederpartij uitbetaald. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Trouwringservice.nl is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

10.2. Behoudens het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Trouwringservice.nl uitgesloten ongeacht de wijze waarop een mogelijke actie wordt ingesteld, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, tenzij er sprake is van schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Trouwringservice.nl.

10.3. De aansprakelijkheid van Trouwringservice.nl wordt in geval van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Trouwringservice.nl beperkt ten opzichte van de wederpartij tot ten hoogste tweemaal het bedrag gelijk aan het door de wederpartij verschuldigde in verband met de specifieke transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijk is ontstaan.

10.4. De wederpartij vrijwaart Trouwringservice.nl tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het niet en/of niet conform de instructie van Trouwringservice.nl gemaakte gebruik van de producten door derden. 8.9. Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Trouwringservice.nl, zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten- ook voor zover deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan- voor rekening van de wederpartij, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag doch niet minder dan € 250, -.

Artikel 11 - Overmacht

11.1. Onder overmacht in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Trouwringservice.nl onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Als overmacht zal mede, maar niet uitsluitend gelden oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van Trouwringservice.nl transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk tekortschieten van een door Trouwringservice.nl ingeschakelde derde en/of zaken waarvan Trouwringservice.nl bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, tenzij het gaat om zaken die daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor Trouwringservice.nl niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

11.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Trouwringservice.nl blijvend verhinderd wordt of redelijkerwijs voor Trouwringservice.nl bezwaarlijk is, is Trouwringservice.nl gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, zonder dat Trouwringservice.nl tot enige schadevergoeding is gehouden. De wederpartij is in geval van overmacht aan de zijde van Trouwringservice.nl niet bevoegd de

overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst drie maanden heeft voortgeduurd.

Artikel 12 - Ontbinding

12.1. Trouwringservice.nl is gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder dat Trouwringservice.nl ter zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij is gehouden, de overeenkomst met de wederpartij door schriftelijke mededeling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van Trouwringservice.nl in geval van:

a. Enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Trouwringservice.nl ;

b. Faillissement surseance van betaling, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de wederpartij of een aanvraag daartoe;

c. Gehele of gedeeltelijke overdracht, stillegging, liquidatie of insolvabiliteit van het bedrijf van de wederpartij;

d. Beslaglegging op vermogensbestanddelen van de wederpartij.

12.2. In geval van annuleren van de order door wederpartij is deze aan Trouwringservice.nl een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de order met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 13 - Herroepingsrecht

LET OP: OMDAT HET HIER OM PRODUCTEN SPECIAAL OP MAAT GAAT EN/OF SPECIALE

GRAVERING, KUNT U GEEN BEROEP DOEN OP HET HERROEPINGSRECHT VAN 14

DAGEN. DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN GAAT U HIERMEE AKKOORD!

13.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, tenzij sprake is van een persoonlijk

product/ op maat gemaakt product. Deze bedenktermijn van 14 werkdagen gaat in op de dag na

ontvangst van het product door de consument, althans door diens vertegenwoordiger.

Bij speciale wensen van de koper ten aanzien van het gekochte, waardoor die aankoop door de

wensen van de koper als een persoonlijk product is te beschouwen, heeft de koper niet de

mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

13.2 Tijdens de hiervoor bedoelde bedenktijd van 14 werkdagen zal de koper zorgvuldig omgaan

met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken

voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij

van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in

de originele staat en verpakking aan Trouwringservice.nl retourneren, conform de door

Trouwringservice.nl verstrekte instructies.

Artikel 14: Kosten ingeval van herroeping

14.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending

van het product voor zijn rekening.

Artikel 15 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door elke daartoe bevoegde rechter voor wie Trouwringservice.nl verkiest haar vordering in te stellen; inclusief de Rechter van de woonplaats van de wederpartij.